+ ای بابا همه چی چقدر زود گذشت...

- آجی همینه، روزا میگذره، همه چی تند میاد و میره...

+خوب پس اگه بهش اعتقاد داری چرا وقتی من میرم تهران گریه می کنی؟

- خب وقتی تو نیستی دیر میگذره...

+surprisecrying

توضیح نوشت: خواهرکی دارم بیست و دو سال کوچکتر از خودم...